Kdo se chce v dnešní době internetu, plně automatických brusů, zábrusných center a všeobecné tovarové dostupnosti zabývat v oční optice pouze prodejem brýlí, jeho dny jako samostatného podnikatele nebo živnostníka jsou sečteny. Má budoucnost pouze jako prodavač brýlí. Proto nemůže do budoucna seriózní oční optika exis- tovat bez optometrie a stejně tak pouze s obtížemi může existovat optometrista bez oční optiky (v celé České republice se- čteme samostatně působící optometristy bez návaznosti na oční optiku na prstech jedné ruky).

Položme si citlivou otázku: „Proč by si měl běžný zdravý dospělý spotřebitel nechat změřit oči a doporučit případnou následnou korekci zraku u optometristy a nevyhledávat v této souvislosti očního lékaře?“ A naopak, abychom byli spravedliví – jaké argumenty hovoří v této souvislosti spíš ve prospěch lékaře – oftalmologa?

Uvedeme si nejprve argumenty hovořící ve prospěch optometristů a poté argumenty ve prospěch oftalmologů.

Výhody optometristy v oblasti měření a korekce zraku u zdravých dospělých:

 • Delší, lepší a specializované vzdělání optometristů v oblasti měření a korekce zraku, než je tomu u běžného i atestovaného oftalmologa. Stačí si sečíst počet odučených teoretických i praktických hodin věnovaných optometrii na univerzitě u optometristů na straně jedné a oproti tomu u oftalmologů na straně druhé.
 • Úspora času na straně spotřebitele. Optometrista na rozdíl od oftalmologa nemusí řešit akutní bezodkladné případy, proto je spíše schopen dodržet plánované termíny. V případě individuální potřeby delšího měření není vázán limity zdravotních pojišťoven a může klientovi věnovat tolik času, kolik je v jednotlivých případech potřeba, a to bez finančních ztrát. Případný další výběr a přizpůsobení korekce může následovat ihned bezprostředně po změření očí bez zbytečných časových prodlev.
 • Lepší záruka. Jasná a konkrétní situace spotřebitele v případě eventuální reklamace a nespokojenosti s vizuální ostrostí a zrakovou pohodou. Zdravotní prostředek byl celý navržen, realizován a garantován jedním právním subjektem. Proto má spotřebitel lepší a rychlejší šanci dovolat se svých zákonných práv a záruk v případě nespokojenosti.
 • Získání potřebných informací pro realizaci korekce. Bez vlastního měření se optika nemá šanci dozvědět informace nutné k realizaci moderních korekčních prostředků. Současný předepsaný receptový formulář zdravotních pojišťoven je na úrovni „vyspělého“ optického světa z přelomu 19. až 20. století (!) a neobsahuje ani z poloviny potřebné informace k realizaci zdravotnického prostředku (obr. 1, 2). Marně byste v současném receptu hledali zásadní informace jako např. údaje o vizu, vrcholovou vzdálenost, centrační údaje, stav binokulárního vidění, pracovní a korekční vzdálenost, dioptrickou hodnotu a centraci původních brýlí atd. Pouze vlastním měřením má tak optika šanci se požadované údaje dozvědět a nedělat tak brýle, které by bez potřebných údajů mohly být „sázkou do loterie“.
 • Lepší aktuální přehled o korekčních možnostech nových produktů. Výrobní optické firmy vyvíjejí stále nové produkty. Jejich optimální využití je náročné na další vzdělávání a odbornou informovanost optika – optometristy. Lze odůvodněně pochybovat o tom, že při náročnosti lékařské profese může běžný oftalmolog být schopen sledovat kromě neustálého vývoje na poli diagnostických a léčebných metod zároveň i specializovanou korekční, technickou problematiku a její specifika.
 • Přímý dohled nad konečným přizpůsobením korekčního prostředku. Optometrista by měl mít bezprostřední dohled nad anatomickým, optickým přizpůsobováním a dílenskou realizací korekčního prostředku. Může tak ovlivnit a účinně zkontrolovat provedení předepsaných hodnot.
 • Bezprostřední zpětná vazba. Pouze oční optik – optometrista zažívá denně reakce a pocity jedince při výdeji realizovaného zdravotního prostředku. Má rovněž přehled o vizuální výkonnosti jedinců. Je neprodleně informován o délce adaptace a výkonnosti vydaných nových brýlí, čoček nebo jiného zdravotního prostředku. Oftalmolog tuto možnost optometristům většinou závidí a v běžné praxi v aktuálním čase ji ani nemá.
 • U optometristy je klient rovnocenným partnerem při měření, navrhování a realizaci korekčního zdravotního prostředku. Záleží pouze na jeho dobrovolném rozhodnutí ohledně kvality, ceny a realizace, případně nerealizace doporučeného zdravotního prostředku. Optometrista jako nelékař nemá šanci u klienta působit nadřazeně nebo autoritativně.
 • Menší riziko nákazy. Protože u optometristy je daleko nižší frekvence pacientů s případnou mikrobiologickou nákazou, než je tomu v běžných lékařských zařízeních, je u optometristy daleko menší riziko onemocnění infekční nemocí (odhady hovoří o 5–12 % takto nově získaných nákaz při návštěvě nemocničních nebo ambulantních lékařských zařízení).

Tyto argumenty pochopila už i nestátní lékařská zařízení, např. špičková soukromá česká oční klinika Lexum, jež intenzivně začala zaměstnávat v širším měřítku i optometristy, kteří mají pevné místo v předoperačním i pooperačním měření, při kontrole a péči.

Německý standardní recept na brýle z roku 1924 obsahuje víc informací než současný recept v České republice. Tato skutečnost nikoho nevzrušuje (ani zdravotní pojišťovny, ani oftalmology a už vůbec ne české optiky-optometristy).
obr. 1 Německý standardní recept na brýle z roku 1924 obsahuje víc informací než současný recept v České republice. Tato skutečnost nikoho nevzrušuje (ani zdravotní pojišťovny, ani oftalmology a už vůbec ne české optiky-optometristy).

Výhody oftalmologa v oblasti měření a korekce zraku u zdravých dospělých:

 • Komplexní zdravotní preventivní kontrola očí a zraku.Oční lékař se nesmí zabývat odděleně pouze problemati- kou vidění bez vynechání potřebné preventivní lékařské péče. Spotřebitel tak vyřeší jednou návštěvou kromě předpisu i zdravotní prevenci.
 • Příspěvek od zdravotní pojišťovny. Spotřebitel návště- vou u očního lékaře získává také finanční příspěvek
  na novou korekci od své zdravotní pojišťovny. U opto- metristy tento příspěvek v rámci aktuálních právních norem zatím získat nemůže.
 • Lepší odborné renomé lékařské profese. Optometrie se jako relativně mladý obor nestihla dostat do veřejného povědomí spotřebitelů. (Kolegyni v jednom případě klient řekl,„že se asi špatně učila, když je pouze optomet- rista a nestala se oční lékařkou.“).

Lékařsky mírně nadřazený autoritativní přístup vyhovuje zejména pasivním lidem. Pomáhá jim lépe se rozhodnout a přesměrovat možné riziko na někoho jiného.

Rozumný oční optik – optometrista se snaží získat od klienta potřebné informace o jeho zdravotním stavu. Oční i všeobecné nemoci mohou mít významný vliv na výkonnost a ametropii oka. Bylo by jak lidsky, tak i obchodně neetické zamlčet klientovi hranice optometristického měření a vyšetření, zejména neinformovat ho o nutnosti pravidelných preventivních lékařských kontrol očí, zejména ve vyšším věku. Snahou optometristy je, aby navržená korekční pomůcka sloužila co nejdelší dobu. U tranzitivních (v čase měnících se) ametropií existuje přímá souvislost s nemocemi očí, jinými onemocněními a užíváním léčiv.

Zejména u těchto 3 symptomů se nedoporučuje další optometristické měření a vyšetření bez přímé konzultace oftalmologa:

 • náhlé zhoršení ostrosti vidění,
 • bolest oka, bolest v okolí oka a hlavy,
 • diplopie – dvojité vidění.

 

V rámci zlepšování servisu a služeb začali optometristé nabízet tzv. optometristický screening. Screening znamená provádění různých měření a vyšetření k zjištění funkcí, hodnot nebo stavů lidského těla či jednotlivých tělesných systémů. Získaná fakta se porovnávají s odpovídajícími normálními hodnotami.

Upozornění: Screening nesmí být zaměňován s diagnózou!

Získané hodnoty ze screeningových vyšetření rozdělujeme na pozitivní a negativní biostatické hodnoty. Základní objekty měření a vyšetřování u optometristické činnosti:

Všeobecné:

 • anamnéza.

Zrakové funkce:

 • naturální vizus (Visus s.c.),
 • korigovaný vizus (Visus c.c.),
 • kontrastní citlivost (s plnou korekcí),
 • citlivost na oslnění,
 • barvocit,
 • perimetrie,
 • kampimetrie – Amslerův test.

Osová lomivost:

 • objektivní refrakce – do dálky,
 • subjektivní refrakce – do dálky,
 • subjektivní refrakce – do blízka,
 • akomodační schopnost.

Binokulární vidění:

 • prostorové vidění (stereovidění),
 • tzv. cowen a uncowen test,
 • posouzení motility očí,
 • test forií do dálky i do blízka,
 • vergenční a akomodační schopnost,
 • testy fixační disparity,
 • suprese.

Zdraví očí:

 • test reakce pupil,
 • pozorování a posouzení předníhosegmentu oka pomocí štěrbinovélampy
 • bezkontaktní pachymetrie,
 • zjištění rohovkové geometrie (zakři-vení a topografie),
 • oftalmoskopie zadního segmentuoka
 • bezkontaktní tonometrie.

 

Současný poukaz na brýle. V tomto případě byl lékař uvědomělý a napsal mimo dioptrických hodnot i pacientovo PD, i když kolonka pro PD ve formuláři chybí. Které další informace byste ocenili a využili?
obr. 2 Současný poukaz na brýle. V tomto případě byl lékař uvědomělý a napsal mimo dioptrických hodnot i pacientovo PD, i když kolonka pro PD ve formuláři chybí. Které další informace byste ocenili a využili?

Pořadí měřených a vyšetřovaných funkcí si určuje dle potřebného účelu optometrista. Na začátku je vždy samozřejmě anamnéza. Testy, u kterých musíme počítat s oslněním očí, např. oftalmoskopie, by neměly být vykonávány před měřením zrakových funkcí. Na každé vyšetření by mělo navazovat poradenství nebo doporučení, a to buď sdělením možnosti zrakové korekce, nebo také doporučením k vyšetření odborným lékařem.

Co může a smí měřit a vyšetřovat optometrista? O tom by měla rozhodovat naše profesní organizace (SČOO) a platné státní zákonné normy, které rozhodují o samostatném vykonávání optometristické profese. V současné době SČOO intenzivně pracuje na obsahu optometristického vyšetření včetně minimálních požadavků na technické a hygienické vybavení a také požadavků na záznam a archivaci získaných dat. Věřím, že do příštího roku bychom měli mít schválené podrobné směrnice o optometristickém měření a vyšetřování. Je však potřeba si uvědomit, že optometristické postupy nejsou neměnným dogmatem a budou vždy realizovány podle zkušeností vyšetřujícího, nároků a potřeb klientů a budou aktualizovány dle nejnovějších poznatků a možností vědy a techniky.

Tomáš Haberland
Oční optik a optometrista
info@optikadobrichovice.cz

Originální článek – ZDE

Napsat komentář